Nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIII) đã đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Sau hai năm rưỡi của chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, vẫn còn những khoảng cách giữa thực hiện với các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra, đòi hỏi nửa cuối nhiệm kỳ cần tập trung vào các giải pháp rút ngắn những khoảng cách, tiến tới đạt các mục tiêu đặt ra...

1. Mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021 - 2025

1.1, Mục tiêu tổng quát

  • Bảo đảm tắng trường nhanh và bên vững, tốc độ tăng trường kinh tế cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016-2020.
  • Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng  hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.
  • Khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi kinh tế
  • Chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu
  • Chủ động hội nhập Quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

1.2, Một số chỉ tiêu chủ yếu

Tin liên quanCác chỉ tiêu về kinh tế trong Nghị quyết Đại hội XIII của ĐảngCác chỉ tiêu về kinh tế trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

1.3, Các cân đối lớn 

2. Nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

2.1, Thực hiện các mục tiêu về kinh tế

2.2, Thực hiện các mục tiêu về xã hội

2.3, Thực hiện các mục tiêu về môi trường

2.4, Thực hiện các cân đối lớn

Nguồn: VnEconomy