Căn hộ Deluxe

Căn hộ Deluxe
Kiểm tra giá trực tuyến
Tổng

Tổng:

240 căn

Giới thiệu

Căn hộ Melia Nha Trang - Loại phòng Deluxe A 

* Đối với các căn hộ có mã căn như: M10, M11,M12,M12A

 - Diện tích thông thủy: 41,5 m2

 - Diện tích tim tường: 45,5 m2

* Đối với các căn hộ có mã căn như: M15A, M15

 - Diện tích thông thủy: 40,9 m2 - 41,7 m2

 - Diện tích tim tường: 44,8 m2 - 45,5 m2

* Đối với căn hộ có mã căn M16

 - Diện tích thông thủy: 34,5 m2

 - Diện tích tim tường: 38,1 m2

Căn hộ Melia Nha Trang - Loại phòng Deluxe B

* Đối với các căn hộ có mã căn M17, M18

 - Diện tích thông thủy: 34,5 m2

 - Diện tích tim tường: 38,1 m2

Căn hộ Melia Nha Trang - Loại phòng Deluxe C

Đối với các căn hộ có mã căn như: M02, M03, M03A

 - Diện tích thông thủy: 40,2 m2 - 40,8 m2

 - Diện tích tim tường: 44,2 m2 - 44,8 m2

 

 

BẢNG VẼ SƠ ĐỒ

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Deluxe A (Mã căn: M10, M11, M12, M12A)

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Deluxe A (Mã căn: M10, M11, M12, M12A)

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Deluxe A (Mã căn: M10, M11, M12, M12A)

Diện tích tim tường

45,5 m2

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Deluxe A (Mã căn: M10, M11, M12, M12A)

Diện tích thông thủy

41,5 m2

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Deluxe A (Mã căn: M15, M15A)

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Deluxe A (Mã căn: M15, M15A)

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Deluxe A (Mã căn: M15, M15A)

Diện tích tim tường

44,8 m2 - 45,5 m2

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Deluxe A (Mã căn: M15, M15A)

Diện tích thông thủy

40,9 m2 - 41,7 m2

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Deluxe A (Mã căn: M16)

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Deluxe A (Mã căn: M16)

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Deluxe A (Mã căn: M16)

Diện tích tim tường

38,1 m2

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Deluxe A (Mã căn: M16)

Diện tích thông thủy

34,5 m2

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Deluxe B (Mã căn: M17, M18)

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Deluxe B (Mã căn: M17, M18)

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Deluxe B (Mã căn: M17, M18)

Diện tích tim tường

48,3 m2

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Deluxe B (Mã căn: M17, M18)

Diện tích thông thủy

44,5 m2

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Deluxe C (Mã căn: M02, M03, M03A)

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Deluxe C (Mã căn: M02, M03, M03A)

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Deluxe C (Mã căn: M02, M03, M03A)

Diện tích tim tường

45,5 m2

Layout căn hộ Melia Nha Trang - Deluxe C (Mã căn: M02, M03, M03A)

Diện tích thông thủy

41,5 m2