Đảm bảo thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh

Bộ Xây dựng vừa có văn bản giao Tổ công tác liên ngành đảm nhận việc rà soát, đôn đốc; hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp.

Ngành Xây dựng thực hiện 3 đột phá để thị trường bất động sản phát triển trong năm 2023.

Các dự án bất động sản đã và đang triển khai ở khu vực quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh:N.P

Theo đó, Tổ công tác gồm lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Công an, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ với nhiệm vụ hướng dẫn và đề xuất các giải pháp trước mắt, lâu dài về quy định pháp luật, hướng dẫn thực thi pháp luật, quy trình thủ tục để bộ, ngành, địa phương cùng xử lý các khó khăn, vướng mắc của dự án bất động sản, tháo gỡ khó khăn đảm bảo thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh.

Trên cơ sở đó, Tổ công tác phối hợp với các địa phương phân loại khó khăn vướng mắc, xác định thẩm quyền giải quyết từng nhóm vấn đề. Với những vướng mắc thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, Tổ công tác phân loại nhóm lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ của từng bộ để giao hướng dẫn, tháo gỡ cụ thể.

Theo Bộ Xây dựng, về giải pháp gì để giúp thị trường bất động sản ổn định trong năm 2023 và những năm tiếp theo, ngành xây dựng sẽ tiếp tục tập trung cho 3 đột phá trọng tâm đã xác định cho nhiệm kỳ 2021-2026.

Đó là hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng để tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đồng thời tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp, phân cấp mạnh cho địa phương để tháo gỡ các điểm nghẽn, gây cản trở sự phát triển của ngành, hoạt động của doanh nghiệp.

Công tác quản lý phát triển nhà ở, thị trường bất động sản tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là nhà ở xã hội, nhà cho người có thu nhập thấp, thu nhập trung bình. Cùng đó, việc thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, tăng cường quản lý đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững... cũng sẽ được chú trọng.

Bộ Xây dựng sẽ tập trung sửa đổi Luật Nhà ở và Luật kinh doanh Bất động sản và xây dựng kế hoạch triển khai, đôn đốc các bộ ngành liên quan, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt. Cùng đó, chính sách, tháo gỡ khó khăn để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho phân khúc thu nhập thấp và trung bình, khắc phục việc mất cân đối cơ cấu sản phẩm nhà ở... cũng sẽ được tập trung xây dựng.

Riêng trong năm 2023, Bộ Xây dựng đặc biệt mong muốn các cơ quan quản lý Nhà nước, tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và người dân cùng tích cực, đồng hành thực hiện đồng bộ các giải pháp một cách hiệu quả để phát triển nhà ở cho người dân, nhất là người dân có thu nhập thấp và trung bình. Đây cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy, khơi thông thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững ở giai đoạn tới.

Nguồn: baodanang